{{2}}. נוכחים במעמד השימוע:

{{$index+1}}.
{{3}}. נימוקי המעסיק לקיום השימוע:
{{$index+1}}.
{{4}}. טענות העובד/ת:
{{$index+1}}.

פרוטוקול ישיבת שימוע

   שם העובד/ת: {{ personName }}

   מספר ת.ז: {{ personId }}

   תפקיד בחברה: {{ companyRole }}

   תאריך תחילת העסקה: {{ workDate }}

   ישיבת השימוע נערכה ביום: {{ hearingDate }}   בשעה: {{ hearingTime }}

2. נוכחים במעמד השימוע:

שם תפקיד
{{regularpayment.name}} {{regularpayment.role}}

3. נימוקי המעסיק לקיום השימוע:

{{ $index + 1 }}. {{ obj.job }}

4. טענות העובד/ת:

{{ $index + 1 }}. {{ reason.reason }}

חתימת עורך השימוע: ______________

   תפקיד בחברה: {{ superiorJobDecription }}

המחוללים המצויים באתר זה אינם מתיימרים לספק שירות משפטי אלא טכני בלבד, והמשתמש בהם ובאתר עושה זאת על אחריותו. יש לעיין בניסוח המוצע על ידי המחוללים בהמשך לבחירת המשתמש ולבחון אם הוא מתאים לבחירתו ולצרכיו. קיימים נושאים נוספים אותם ניתן לכלול בהסכם העבודה, בהתאם לצרכי המעסיק או העובד וקיימות חלופות לנוסחים אחרים של סעיפים באותו נושא.