מחולל הודעה מוקדמת לפיטורים לאלתר לאחר שימוע

מחולל זה יוצר עבור המשתמש מסמך סיום העסקה במצב של פיטורי עובד לאלתר ללא ההודעה המוקדמת

לכבוד: {{ personName }}   תאריך: {{ date }} 

הודעה מוקדמת לפיטורים לאלתר לאחר שימוע

ביום {{ day }} בשעה {{ time }} נערכה לך ישיבת שימוע במשרדינו.

לאור הנימוקים שהעלינו בפניך במסגרת ישיבת השימוע, ולאחר ששקלנו בכובד ראש את טענותיך, הרינו מצטערים להודיעך, כי הוחלט על הפסקת עבודתך בחברתנו החל מתאריך {{startdate}}.

במועד תשלום משכורת חודש זה ישולם לך פיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת. פיצויי זה יהא בגובה הפסד שכרך הרגיל עבור הודעה מוקדמת של {{notice}} ימים, כמתחייב על פי חוק/ההסכם בנינו. למען הסר ספק, פיצוי זה לא יכלול כל תשלומים נלווים כגון הפרשה לגמל, קרן השתלמות והחזרי הוצאות.

דמי הבראה בשיעור של {{convalescence}} ש"ח ו/או פדיון בגין ימי חופשה שלא נוצלו, ישולמו לך במועד תשלום השכר החודש האחרון לעבודתך.

פיצויי פיטורים ישולמו לך תוך 15 יום ממועד ניתוק יחסי העבודה ו/או מכתב לשחרור כספי הפיצויים הצבורים בקופת הגמל, יועבר לקופה תוך 15 יום ממועד הפיטורים.

אנו מודים לך על תרומתך לחברה ומאחלים לך הצלחה בהמשך דרכך.

המחוללים המצויים באתר זה אינם מתיימרים לספק שירות משפטי אלא טכני בלבד, והמשתמש בהם ובאתר עושה זאת על אחריותו. יש לעיין בניסוח המוצע על ידי המחוללים בהמשך לבחירת המשתמש ולבחון אם הוא מתאים לבחירתו ולצרכיו. קיימים נושאים נוספים אותם ניתן לכלול בהסכם העבודה, בהתאם לצרכי המעסיק או העובד וקיימות חלופות לנוסחים אחרים של סעיפים באותו נושא.